Exit

Het voorkomen van arbeidsongevallen is tegenwoordig een “hot” issue. Jaarlijks vindt in Nederland een groot aantal arbeidsongevallen plaats, uiteenlopend van ongevallen met letsel zonder ziekteverzuim tot dodelijke ongevallen. In de bedrijfssectoren bouwnijverheid en metaalindustrie zijn de risico’s voor werknemers het grootst om betrokken te raken bij een bedrijfsongeval. Nehem onderzocht in opdracht van ketenorganisatie Federatie Metaalplaat (FDP) het gedrag van werknemers op de werkvloer in relatie tot veilig werken.

De gevolgen van arbeidsongevallen zijn voor individu, bedrijfsleven en maatschappij groot. Arbeidsongevallen kunnen voor het individu leiden tot fysieke, geestelijke en financiële schade. Voor het bedrijfsleven gaan arbeidsongevallen gepaard met hoge kosten – oplopend tot vele tienduizenden euro’s – door onder andere productieverlies, zorgkosten en specifieke bedrijfskosten.

Bij het naleven van de Arbo wet- & regelgeving en het op de juiste wijze gebruiken van machines en apparaten met de nodige ‘veiligheidsvoorzieningen’ is de kans op een arbeidsongeval klein te noemen. Toch vinden er jaarlijks vele ongevallen plaats en blijkt op basis van ongevallenanalyses dat de helft van de ongevallen wordt veroorzaakt door het negeren van veiligheidsregels. Hoe is dit gedrag dan te verklaren en kan het bijgestuurd worden?

In de afgelopen jaren zijn verschillende psychologische modellen ontwikkeld om te verklaren waarom personen zich in bepaalde situaties niet aan veiligheids-en gezondheidsregels houden. Anders gezegd, hoe gaan mensen om met een gezondheidsdreiging? De modellen worden breed toegepast bij het verklaren van preventieve gedragingen, screening activiteiten, omgaan met ziekte en het opvolgen van medisch advies. Nehem heeft ervoor gekozen om deze modellen toe te passen binnen werk gerelateerde omgevingen.

 

De volgende onderzoeksvraag stond hierbij centraal: Hoe is het gesteld met veilig werken in de plaat verwerkende industrie en welke psychologische determinanten zijn hierop van invloed?

Uit het onderzoek naar veilig werken in de plaat verwerkende industrie kwam naar voren dat machineoperators regelmatig binnen de gevarenzone van een bewegende machine komen. Slechts 16 % van de respondenten gaf aan nooit binnen de gevarenzone van een bewegende machine te komen. Is onveilig gedrag te verklaren? Ja, op basis van gedrag voorspellende modellen kan dit verklaard worden. Daarnaast kan onveilig gedrag op de werkvloer bijgestuurd worden, omdat men de nadelen van veilig werken ziet als een belangrijkste barrière. Het zorgt ervoor dat het werk minder snel gaat en belemmeren de voortgang. Dit blijkt echter een misvatting te zijn, omdat er nauwelijks tijdverlies is door veilig te werken.

De ervaren werkdruk – de psychische belasting van het werk – speelt hierbij ook een rol. De werknemer moet leren constructief met “werkdruk” om te gaan, dit kan aangeleerd worden middels een training. Veiligheidsbevorderende kleding wordt ten slotte ook als nadeel ervaren en draagt ertoe bij dat de intentie om veilig te werken kleiner wordt. Aan de plaat verwerkende bedrijven is dan ook geadviseerd na te gaan wat werknemers dan als ‘onprettig’ aan de kleding ervaren en vervolgens na te gaan of hier een oplossing voor te verzinnen is.

Een veiligheidsonderzoek als in de plaat verwerkende industrie kan eenvoudig in elke branche of sector uitgevoerd worden.

Wat kost het u? Het kost slechts een kwartier tijd van uw werknemers om een vragenlijst in te vullen.

Wat heeft u dan? Na analyse van de vragenlijsten heeft u een rapport in handen met daarin beschreven welke factoren specifiek in uw bedrijf van invloed zijn op het onveilige gedrag van uw werknemers op de werkvloer.

Ten slotte, wat kunt u met dit rapport? Met dit rapport laat u aan de buitenwereld – uw werknemers, uw klanten, de arbeidsinspectie – zien dat u veiligheid hoog in het vaandel heeft en er alles aan doet om veilig gedrag te bevorderen. U laat zien dat uw bedrijf verder gaat dan alleen het aanschaffen van veiligheidsmiddelen, u betrekt ook de ‘menselijke’ kant van veilig werken en wilt rekening houden met factoren die van invloed zijn op veilig werken. Op basis van inzicht in de factoren die onveilig gedrag bevorderen kunnen wij u adviseren hoe hier mee om te gaan en acties te ondernemen om de motivatie om veilig werken te vergroten.

Wilt u ook profiteren van onze expertise en ons netwerk? Wij bieden u graag een frisse blik en beantwoorden al uw vragen. Neem vrijblijvend contact met ons op via info@nehemkmc.nl om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Close
Go top